Đăng nhập
cam kết

SỞ GD & ĐT HÀ GIANG

TRƯỜNGTHPT KIM NGỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

Kim Ngọc, ngày 24 tháng 09 năm 2016

 

 

BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH DÂN SỐ-KHHGĐ     

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.

 

          Để thực hiện nghiêm chỉnh chính sách Dân số - KHHGĐ của Đảng và Nhà nước, góp phần tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong việc thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ. Tập thể cán bộ, giáo viên,  nhân viên  Trường THPT Kim Ngọc xin cam kết với Sở GD& ĐT Hà Giang về thực hiện Chính sách dân số - Kế hoạch hoá gia đình như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc việc phổ biến Chính sách dân số - Kế hoạch hoá gia đình của Đảng và Nhà nước tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong đơn vị.

2. Trong đơn vị không có cán bộ, giáo viên,  nhân viên  sinh con thứ ba.

3. Nếu sinh con thứ ba (không phải trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định) tập thể và cá nhân vi phạm sẽ tự nguyện chịu mọi hình thức xử lý theo quy định, đồng thời lãnh đạo đơn vị và tập thể có cá nhân vi phạm chịu các hình thức sau:

3.1. Làm đơn rút tên khỏi chức danh lãnh đạo (nếu có chức vụ),

3.2. Thuyên chuyển vị trí công tác hoặc địa bàn công tác khác có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hơn,

3.3. Không đưa vào xem xét quy hoạch bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo trong 5 năm kể từ ngày vi phạm, nếu có trong quy hoạch thì đưa ra khỏi chức danh quy hoạch hiện tại,

3.4. Không xem xét thi nâng ngạch, chuyển ngạch; không xét nâng bậc lương trong thời gian 3 - 6 tháng

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

(kí tên, đóng dấu)

 

HIỆU TRƯỞNG

(kí tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Tin khác