Đăng nhập
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020

SỞ GD & ĐT HÀ GIANG

TRƯỜNG THPT KIM NGỌC

 

Số: 182 /KH - THPTKN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Kim Ngọc, ngày 07  tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020

 

 


Căn cứ công văn số 663 /HĐPH-PBGDPL ngày 19 tháng 10 năm 2020  của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hà Giang V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020

          Trường THPT Kim Ngọc xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 như sau:

         

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kĩ năng sử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành, bảo vệ pháp luật cho cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN DỰ THI

1. Nội dung, hình thức thi

Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Page/home.aspx.

2. Đối tượng dự thi:

Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường

3. Thời gian dự thi:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường truy cập vào địa chỉ http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Page/home.aspx. và tiến hành thi từ ngày 08 tháng 11 năm 2020 đến hết ngày 17 tháng 11 năm 2020. Hết thời gian thi Tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ văn phòng tổng hợp số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên dự thi và báo cáo bằng văn bản cho đồng chí Mai Sinh Tuyên, Phó hiệu trưởng nhà trường trước 16 giờ ngày 18 tháng 11 để tổng hợp.

 

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban giám hiệu nhà trường

          Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi, chỉ đạo các bộ phận trong nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch.

2. Ban chấp hành Công đoàn

Phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường trong việc tuyên truyền, động viên cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường hưởng ứng cuộc thi.

3. Tổ trưởng các Tổ chuyên môn, văn phòng

Triển khai kế hoạch cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến tới toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường.

Tổng hợp và báo cáo bằng văn bản số lượng giáo viên, nhân viên tham gia cuộc thi với Ban giám hiệu nhà trường đúng thời gian quy định.

4. Đối với giáo viên tin học (Đ/c Hoàng Đức Trung)

Đăng tải kế hoạch và thể lệ cuộc thi lên Webside nhà trường

Mở phòng máy vi tính (phòng học tiếng anh), hướng dẫn giáo viên, nhân viên nhà trường dự thi vào buổi chiểu các ngày thứ 2, thứ 3 hàng tuần.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 của Trường THPT Kim Ngọc, đề nghị các tổ chức, cá nhân trong nhà trường nghiêm túc triển khai, thực hiện. Thể lệ cuộc thi Tải về tại đây

 

Nơi nhận:

- HT, PHT (C/đ);

- BCH CĐ (P/h);

- Tổ CM, Tổ VP (T/h)

- Lưu VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Mai Sinh Tuyên